Chính sách bảo mật

Tại ViAppOnline, chúng tôi ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo mật này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ViAppOnline, bạn đồng ý với các điều khoản và mô tả trong chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào:

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn truy cập, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin một cách trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức thông qua internet hoặc lưu trữ online nào là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát hoặc ủng hộ nội dung chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các chính sách của họ trước khi tương tác với họ.

Thay đổi trong Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình trong tương lai. Mọi sửa đổi sẽ được đăng trên trang này, và chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách này định kỳ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin sau: