TOP Độ Nhạy FF cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Độ nhạy FF cho Mọi loại điện thoại đều dùng được

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

100

Red Dot Sight

100

Ống ngắm 2x

100

Ống ngắm 4x

100

Ống ngắm súng ngắm

51

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

90

Red Dot Sight

61

Ống ngắm 2x

52

Ống ngắm 4x

41

Ống ngắm súng ngắm

30

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

50

Red Dot Sight

57

Ống ngắm 2x

66

Ống ngắm 4x

58

Ống ngắm súng ngắm

0

Nhìn

0

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

30

Red Dot Sight

58

Ống ngắm 2x

40

Ống ngắm 4x

65

Ống ngắm súng ngắm

40

Nhìn

24

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

0

Red Dot Sight

57

Ống ngắm 2x

72

Ống ngắm 4x

79

Ống ngắm súng ngắm

0

Nhìn

75

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

87

Red Dot Sight

76

Ống ngắm 2x

72

Ống ngắm 4x

62

Ống ngắm súng ngắm

33

Nhìn

65

Người chia sẻ: Pro Player

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

54

Red Dot Sight

48

Ống ngắm 2x

51

Ống ngắm 4x

53

Ống ngắm súng ngắm

47

Nhìn

100

Người chia sẻ: Hoàng Mê Game

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

100

Red Dot Sight

100

Ống ngắm 2x

100

Ống ngắm 4x

100

Ống ngắm súng ngắm

100

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

95

Red Dot Sight

65

Ống ngắm 2x

45

Ống ngắm 4x

35

Ống ngắm súng ngắm

25

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

85

Red Dot Sight

55

Ống ngắm 2x

35

Ống ngắm 4x

25

Ống ngắm súng ngắm

15

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

100

Red Dot Sight

70

Ống ngắm 2x

50

Ống ngắm 4x

40

Ống ngắm súng ngắm

30

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

90

Red Dot Sight

60

Ống ngắm 2x

40

Ống ngắm 4x

30

Ống ngắm súng ngắm

20

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

80

Red Dot Sight

50

Ống ngắm 2x

30

Ống ngắm 4x

20

Ống ngắm súng ngắm

10

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

90

Red Dot Sight

60

Ống ngắm 2x

50

Ống ngắm 4x

40

Ống ngắm súng ngắm

30

Nhìn

100

Người chia sẻ: Ẩn Danh

Độ nhạy Free Fire cho Mọi loại điện thoại đều dùng được


Nhìn Xung Quanh

40

Red Dot Sight

80

Ống ngắm 2x

70

Ống ngắm 4x

60

Ống ngắm súng ngắm

30

Nhìn

50


Chia sẻ

Nếu thấy thích công cụ này bạn hãy chia sẻ nó đến với bạn bè của bạn nhé. Cảm ơn rất nhiều!